| Algemeen
De stichting is opgericht op 2 september 2008 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34311170. De statutaire vestigingsplaats is Oostzaan.

| Doelstelling
De stichting heeft als doel het verlenen van geldelijke en/of materiƫle steun alsmede het geven van advies aan de Protestantse Gemeente van Oostzaan, of haar rechtopvolgster, als bijdrage in de onder andere de kostenverbonden aan het beheer, gebruik, onderhoud en instandhouding van de bij de Protestantse Gemeente van Oostzaan of haar rechtsopvolgerster in eigendom, beheer en onderhoud zijnde gebouw bekend als de Grote Kerk van Oostzaan. Dit kerkgebouw wordt gezien als een historisch document.

| Beleidsplan gang van zaken
De Stichting is gestart in het najaar van 2008. Het jaar 2009 was vooral nodig om onze naamsbekendheid te organiseren en donateurs te werven.

Vanaf 2010 zijn een aantal gerichte activiteiten georganiseerd, die de Stichting een mooi bedrag hebben opgeleverd, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het onderhoud van de monumentale Grote Kerk te Oostzaan. Zoals u uit de jaarrekening kunt aflezen beschikt de Stiching eind 2016 over een vrij beschikbaar vermogen van 39.689 Euro. Tot en met eind 2015 is over alle jaren opgeteld een bedrag van 150.000 Euro betaald of betaalbaar gesteld ten behoeve van de restauratie van het kerkgebouw. In het jaar 2016 is een bedrag van 25.000 Euro daadwerkelijk betaald voor de vernieuwing van het dak. Dit werk is in het najaar 2016 afgerond, en in 2017 is door de Stichting aanvullend een bedrag van 42.565 Euro aan de kerkrentmeesters overgemaakt. Het totale bedrag dat de Stichting gedurende haar bestaan heeft verworven bedraagt thans 193.000 Euro, waarvan thans nog circa 68.000 Euro kan worden bestemd.

Het belang van werving van eigen fondsen is groot omdat overheidssubsidies pas worden verkregen indien eigen geld beschikbaar is. De Stichting en het kerkbestuur kunnen zo in samenwerking en door subsidie de eigen middelen veelal verdubbelen!! Bijdragen gedaan aan de Stichting kunnen zo dus versneld leiden tot daadwerkelijke actie.

De Stichting kent als beloningsbeleid dat bestuurders en vrijwilligers geen beloning ontvangen. Slechts voor het inhuren van professionele krachten worden zeer beperkt gelden vrij gemaakt.

| Plannen voor 2017 en daarna...
We zijn er echter nog lang niet. Ook de komende jaren zullen wij graag een beroep op u doen om de Stichting financieel te steunen. Het geld zal met zorg worden uitgegeven ten behoeve van het behoud van het prachtige kerkgebouw in Oostzaan. In 2015 stond de fondswerving voor de restauratie van het DAK van de Grote Kerk centraal. In 2016 en 2017 is het dak geheel gerestaureerd. Tevens zijn de muren en goten gerestaureerd. De restauratie van het interieur van het kerkgebouw, de verwarming, de vloeren zullen worden aangepakt in het kader van de verbreding van de bestemming van het gebouw. De toekomstige financiering van het kerkgebouw staat daarbij in directe relatie tot de verbreding van de bestemming. Het behouden van een historisch kerkelijke gebouw ter wille van de kerkelijke gemeente, kan alleen plaatsvinden, wanneer andere doelgroepen voor het gebruik een financiele bijdrage gaan leveren. Zowel het kerkbestuur, als de stichting zullen een marktonderzoek naar de mogelijkheden tot verbreden van de bestemming laten uitvoeren in 2018.

 
Tijdens de Open Monumentendag is de spitse toren van 'De Grote Kerk Oostzaan' te beklimmen. Bij het beklimmen van de toren ziet u ook het uurwerk
       
 
| Open Monumentendag 2013
Zaterdag 14 september, kerk is voor het publiek geopend en de Stichting is aanwezig met verkoop ansichtkaarten. U bent welkom in 'De Grote Kerk van Oostzaan'. Voor meer informatie www.openmonumentendag.nl